A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Cillit Bang Power Cleaner Zéró Penész spray 750 ml
1 399 Ft
1 865 Ft/liter
Készleten
Termékjellemzők
  • Zéró fekete penész!
  • 2in1 Tisztit és fertőtlenít
  • Elpusztítja a penész 99,9%-át
Összetevők
  • 5%-nál kevesebb klóralapú fehérítőszerek
  • Fertőtlenítőszer
  • Illatszerek
  • www.rbeuroinfo.com
Biztonsági figyelmeztetések
  • Cillit Bang Zéró Penész spray. Elsősegélynyújtás: Szembe jutás esetén: A szemet azonnal ki kell mosni vízzel. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrre jutva: A bőrt vízzel le kell mosni. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz. Belélegzés esetén: Panasz esetén forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: öblítse ki vízzel a szájat, adjon kevés vizet inni. Tartós panasz esetén forduljon orvoshoz. Környezetvédelmi / ökotoxikológiai előírások: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élővízbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül közcsatornába juttatni. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és a veszélyes anyagokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók. Szennyezés mentesítés: Kiömlés esetén meg kell szüntetni az esetleges szivárgást, vízzel fel kell hígítani és fel kell törölni, vagy fel kell itatni inert száraz anyaggal, majd megfelelő hulladéktároló edénybe kell helyezni ártalmatlanításig. FIGYELEM. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. EUH 206-Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Az edény/tartalom elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően. Egyéb figyelmeztetések. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. A hatóidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Biocid hatóanyag: nátrium-hipoklorit, 2,19 g/100 g (2,19 m/m%). CAS: 7681-52-9, EK-szám: 231-668-3.
Egészségi veszély