A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Ultra Citrom fehérítő aktív klór tartalommal 1 l
909 Ft
909 Ft/liter
Készleten
Leírás
Klóros fehérítő citrom illattal. Kiválóan eltávolítja a szennyeződést és a piszkot (pl. kávé, bor, gyümölcs, stb.) fehér anyagokból. Fehér anyagok áztatásához is remekül használható.
Termékjellemzők
  • Aktív klór tartalommal
  • Most már fertőtlenítő hatással is!
Összetevők
  • Összetevők a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet szerint:
  • ≥15-<30% klóralapú fehérítőszer
  • <5% foszfonátok
  • Illatszerek
Biztonsági figyelmeztetések
  • Ne használja a fehérítőt hígítatlanul, közvetlenül a szöveten, hogy ne károsítsa azt! EGYÉB JAVASLATOK: Mindig kövesse a ruhák gyártójának ajánlásait. Fehérítés előtt ellenőrizze a címkén lévő jelöléseket. Ne használja gyapjú, selyem, szintetikus szövet és bőr anyagokhoz. Ne áztassa a ruházat zománcozott vagy fém kiegészítőit. Ne használja zománcozott vagy bevont felületeken (fa, fém, stb.). Ne tegye át másik tartályba, ne távolítsa el a csomagolásról a címkét. Viseljen védőkesztyűt és használat után alaposan mosson kezet. KÖRNYEZETVÉDELEM/ÖKOTOXIKOLÓGIA: Akadályozzuk meg a hígítatlan termék csatornákba, felszíni és felszín alatti vizekbe jutását. A környezetre veszélyes és nagyon mérgező a vízi élőlényekre. A terméket teljes egészében fel kell használni. Kis mennyiségű szabadba jutott terméket fel kell hígítani vízzel és a csatornarendszerbe mosható. Nagyobb mennyiségű szabadba jutott termék esetén értesítsük az illetékes hatóságot. A veszélyességet meghatározó összetevők: Nátrium-hipoklorit oldat Figyelmeztető H-mondatok: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A terméket veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni a nemzeti előírásoknak megfelelően. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Illatszert (keverék) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. UFI: U200-U0CW-6000-Q5UN
Maró anyag
Környezetre ártalmas