A terméket betettük a kosárba

Szűrők

Protect címeres poloska-irtó aeroszol 400 ml
2 399 Ft
5 998 Ft/liter
Készleten
Termékjellemzők
  • Poloskairtás mesterfokon
  • Biztos hatás
  • Azonnal elpusztítja a poloskákat
  • Megakadályozza a bejutásukat a lakásba
  • Vándor poloska, márvány poloska
Biztonsági figyelmeztetések
  • A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztetés: Kizárólag a megjelölt célszervezetek irtására, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra ne kerüljön. A permetet közvetlenül ne lélegezze be. A készítmény használata után bő, szappanos vízzel mosson kezet. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! A termék száradás után nem hagy nyomot, de érzékenyebb felületek kezelése előtt javasolt kis területen próbakezelést végezni. Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Figyelem! Propán-bután hajtógázt tartalmaz. A készülék utántöltése tilos! A kiürült palack a háztartási szemétbe dobható. H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését! P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Az üres aeroszol palack kis mennyiségben a háztartási szemétbe tehető.
Környezetre ártalmas
Tűzveszélyes